Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

isnotcominghome
00:10
7377 92e4 390
Reposted frompiehus piehus
isnotcominghome
00:09
7379 f552 390
Reposted frompiehus piehus
isnotcominghome
00:08
7406 ed84 390
Reposted froms3 s3 viaspecific-humor specific-humor
isnotcominghome
00:07
7279 6282 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viapiehus piehus
isnotcominghome
00:07
3347 daff 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
isnotcominghome
00:06
4634 ec52 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
isnotcominghome
00:06
0262 5a47 390
Reposted fromomphh omphh viapiehus piehus
isnotcominghome
00:03
1377 3748 390
Reposted fromnfading nfading via4777727772 4777727772
isnotcominghome
00:03
7802 eb4c 390
Reposted fromtfu tfu viadrugs drugs

March 07 2018

isnotcominghome
23:55
Pali niebieskie LM-y no i cudze mosty
Lubi to, nie wiedzieć czemu, kiedy fruną ciosy
Skłóca z sobą gentlemanów, idą duże chłosty
— "Tsunami blond"
Reposted fromMatalisman Matalisman
isnotcominghome
23:55
W mieście chętnych żon, w mieście lepkich rąk Chciałbyś się nie tykać tego syfu jak Detektyw Monk Mówił tak, mówił mówisz masz Jeden chciałby ciszy, drugi pląsów, a on lubi wrzask
— Mgła II
Reposted fromMatalisman Matalisman
isnotcominghome
23:54
0273 d42f 390
Reposted fromposzum poszum viaszydera szydera
isnotcominghome
23:54
7986 e672 390
Reposted fromcocomove cocomove viaszydera szydera
isnotcominghome
23:51
7929 f1a1 390
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
isnotcominghome
23:51
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
isnotcominghome
23:50
7425 dd77 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
isnotcominghome
23:50
7384 930f 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viapiehus piehus
isnotcominghome
23:50
1562 535b 390
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
isnotcominghome
23:49
5668 a060 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viapiehus piehus
isnotcominghome
23:49
6607 4bb9 390
Poseidon's kiss z wizualizacją <3
Reposted frompankamien pankamien viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl